Marketing

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU

Z powyższych przykładów widać również, że zwiększenie ceny na produkt o po­pycie elastycznym powoduje spadek utargu całkowitego, zaś przy popycie nie­elastycznym obserwujemy odwrotną sytuację — utarg całkowity rośnie. Ujmowanie elastyczności ceny w kategoriach utargu całkowitego ma znacznie większą wartość praktyczną, niż ograniczanie się do analizowania związków zachodzących pomiędzy ceną a ilością. Elastyczność popytu danego produktu odnosi się do określonych punktów na krzywej popytu, a nie do całej krzywej. Widać to na przykład w tablicy 6, gdzie przy cenie 2500 zł popyt na radioodbiorniki staje się już nieelastyczny. Prawdo­podobnie przy bardzo niskiej cenie ziemniaków popyt przekształca się w popyt ela­styczny.

Dodaj komentarz