Marketing

ODCHYLENIE OD USTALONEJ CENY

Decyzje takie muszą być jednak bardzo wyważone. Są one bowiem obarczone dużym stopniem ryzyka. Konkurenci mogą nie podjąć analogicznych decyzji i wtedy przywódca cenowy na­rażony jest na straty. W warunkach konkurencji ołigopolistycznej przywódca cenowy musi dyspono­wać możliwie dokładną informacją o kosztach wytwarzania w całej gałęzi wytwa­rzającej dany produkt oraz o popycie na ten produkt. Odchylanie się ceny ustalonej przez przywódcę cenowego od poziomu ceny rynkowej jest wysoce ryzykowne i z re­guły, przynajmniej w krótkich okresach w sytuacji ołigopolistycznej występuje zamrożenie cen.

Dodaj komentarz