Marketing

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

Do rozwiązania pozostają jednak problemy stanowiące podstawowe przesłanki funkcjonowania marketingo­wego systemu informacji rynkowych:   samodzielność podmiotów gospodarczych,  występowanie pewnego minimum konkurencji między podmiotami na rynku,rynek nabywcy jako orientacja polityki gospodarczej państwa.Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na zmiany w systemie zarządzania podmio­tami rynkowymi, to na przestrzeni ostatnich lat w związku z reformą gospodarczą narastają przesłanki dla takich rozwiązań.  Zgodnie z założeniami strategii marketingowej podstawowym elementem procesu przygotowania działań jest segmentacja rynku, tj. podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów — segmenty rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formuło­waniu programu tego działania.

Dodaj komentarz