Marketing

UTRZYMANIE KORZYSTNEJ POZYCJI

Utrzymanie tej korzystnej pozycji możliwe jest dopóty, dopóki inny konkurencyjny produkt (produkty) nie pojawi się na rynku. Po jego wprowadzeniu zajdzie potrzeba obniżenia ceny. Przys­tosowanie ceny do nowych warunków polega na stałym jej dostosowywaniu do poziomu kosztu krańcowego, aby w nowych warunkach zrealizować możliwie jak największe efekty ekonomiczne. Na specjalną uwagę zasługują — jak się wydaje — dwa inne poziomy cen. Mają one podstawowe znaczenie przy rozpatrywaniu związku pomiędzy kosztami a ceną w krótkim okresie. Pierwsza z tych cen (P2) odpowiada punktowi najniżej położonemu na krzywej kosztu przeciętnego {Kpc), albo — inaczej mówiąc — punkto­wi, w którym przecinają się krzywe kosztu przeciętnego całkowitego z krzywą kosztu krańcowego

Dodaj komentarz