Marketing

WIELOSTRONNE SKUTKI

W warunkach konkurencji monopolistycznej przedsiębiorstwo ma dość znaczny wpływ na cenę. Przy jej ustalaniu wykorzystuje szanse, jakie mu stwarza istniejąca do pewnego stopnia wyłączność w wytwarzaniu danego produktu. Wpływ przedsiębiorstwa na cenę jest nieograniczony w warunkach monopolu, a więc wtedy, gdy produkt ma charakter unikalny (nie ma substytutów), a przedsię­biorstwo ma całkowitą wyłączność w jego wytwarzaniu. Sytuacja ta może wystąpić zarówno przy popycie elastycznym, jak i nieelastycznym. Skutki występowania monopolu są wielostronne. Monopol może prowadzić całkowicie samodzielną poli­tykę; ustala cenę i wielkość produkcji na poziomie, jaki umożliwiłby mu osiągnięcie najwyższych zysków, przy takiej wielkości sprzedaży, przy której krzywa utargu krańcowego przetnie się z krzywą kosztu krańcowego.

Dodaj komentarz