Sport

SIEDZĄCY SAMOTNIE

Samotnie siedząc w loży, ostentacyjnie oklas­kiwał aktorów.  Mecenat nad sztuką i sportem jest potrzebny w każdej sytuacji historycznej. Ale kryteria takiego mecenatu muszą opierać się nie tylko na pysze wielkorządcy, jego próżności i ambicji. Dodajmy skromnie, że w naszych warunkach, współcześnie,,w Pol­sce, odbywa się to na nasz koszt.,Wielkorządca”, łaskawy pa­tron jest, de facto, tylko naszym mandatariuszem. Fabryka nie jest jego własnością, to od nas płyną pieniądze za jej produkty.- I nie wiem, czy ich konkretni wy twórcy, z zachwytem akceptu­ją łożenie milionów na podtrzymanie dworskich teatrów, gra­jących spektakle przede pustą widowiiią i navbardza; słabym , po­ziomie.

Dodaj komentarz