Marketing

ISTOTA BADAŃ MARKETINGOWYCH

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego (AJMA) pod pojęciem badań marketingowych rozumie się „systematyczne gromadzenie, zapisywanie i analizowanie danych związanych z transakcjami kupna-sprzedaży dóbr i usług”. Według Ph. Kotlera badania marketingowe to systematyczna analiza proble­mów, budowanie założeń i gromadzenie danych dla celów doskonalenia procesów decyzyjnych i ich kontroli w sferze cyrkulacji dóbr i usług. Podobnie definiują pojęcie badań marketingowych i inni autorzy. W. B. Wentz twierdzi, iż badania marketingowe sprowadzają się do gromadzenia i analizy informacji wspierających decyzje kierownictwa w kwestii rynku.

Dodaj komentarz