wycinane lasow
Wiadomości

Jak przebiega wycinka lasów?

Wycinka lasów, czyli proces pozyskiwania drewna, odgrywa istotną rolę w zarządzaniu zasobami leśnymi i ma zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne. Sprawne prowadzenie wycinki drzew pozwala na utrzymanie równowagi ekosystemu oraz zabezpieczenie zapotrzebowania na drewno. Poniższy artykuł omawia etapy procesu wycinki drzew oraz zasady, którymi kierują się leśnicy na terenie Polski.

Etap I – Planowanie

Pierwszym etapem prac związanych z wycinką lasów w Inowrocławiu jest opracowanie planu urządzenia lasu. Obejmuje on analizę stanu drzewostanu, określenie gatunków drzew do wycięcia oraz ustalenie terminów i metod pozyskiwania drewna. Planowanie jest niezbędne do zachowania ciągłości pokrywy leśnej oraz ochrony różnorodności biologicznej. Na terenie Polski plany urządzenia lasów opracowuje Lasów Państwowych.

Etap II – Przygotowanie terenu

Kiedy plan urządzenia lasu zostanie zaakceptowany przez odpowiednie organy, można przystąpić do przygotowania terenu pod wycinkę. W tym celu należy wyznaczyć obszar cięcia oraz oznaczyć drzewa przeznaczone do pozyskania. Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych i miejsca składowania drewna również jest istotnym elementem tego etapu.

Etap III – Cięcie i zwalanie drzew

Głównym zadaniem w procesie wycinki lasów jest oczywiście cięcie i zwalanie drzew. Pracownicy leśni mogą wykorzystywać różne metody, takie jak ręczne cięcie piłami łańcuchowymi czy mechaniczne ścinanie za pomocą specjalistycznych maszyn, takich jak harwestery. Wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość drzewostanu, warunki terenowe czy możliwości finansowe.

Etap IV – Pozyskiwanie drewna

Kiedy drzewa zostały już ścięte, należy je odpowiednio przygotować do transportu. Obejmuje to oczyszczanie pni z gałęzi oraz ich obróbkę przeciwko szkodnikom. Następnie pnie są sortowane według gatunku i jakości, a potem wywożone na miejsce składowania i sprzedaży.

Etap V – Rekultywacja terenu

Po zakończeniu wycinki drzew nie można zapominać o odbudowie zniszczonego ekosystemu. Proces ten nazywa się rekultywacją terenu i polega na przywróceniu właściwości gleby oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń drzew. Rekultywacja może obejmować również działania mające na celu ochronę siedlisk zwierząt, takich jak budowa legowisk czy ustanowienie obszarów ochronnych. Jedną z firm, która oferuje wycinkę lasów, jest Zakład usług leśnych Tomasza Dąbrowskiego.

Dodaj komentarz