Marketing

METODY PROGRAMOWANIA

Do tych celów można wykorzystać metody programowania matematycznego i metody symulacyjne. Ujęcie to ma wiele zalet. Pozwala na wza­jemne zsynchronizowanie relacji cenowych pomiędzy poszczególnymi produktami oraz stworzenie takiego układu cen, który umożliwi uzyskanie optymalnych w da­nych warunkach efektów ekonomicznych. Opracowanie zintegrowanego systemu instrumentów i działań na rynku wymaga przeprowadzenia wielu badań w otoczeniu przedsiębiorstwa i w samym przedsię­biorstwie. Celem tych badań jest — jak wspominaliśmy w rozdz. 2 (punkt 2.4) — zgromadzenie odpowiednich informacji, które umożliwiają przedsiębiorstwu podjęcie prawidłowych decyzji w kwestii wyboru, a następnie kształtowania strategii mar­ketingowej.

Dodaj komentarz