Marketing

CO OBEJMUJĄ DECYZJE?

Decyzje te obejmują problemy strategii produktu, cen, aktywizacji sprzedaży i dystrybucji . P. E. Green i D. S. Tuli trak­tują badania marketingowe jako systematyczne poszukiwanie informacji związa­nych z identyfikacją i rozwiązywaniem problemów w dziedzinie marketingu.Z podanych wyżej definicji wynika, że głównym celem badań marketingowych jest gromadzenie danych i ich analiza w celu doskonalenia procesów decyzyjnych.Tak samo rozumieją badania rynku niektórzy autorzy polscy.. Chociaż różne pro­blemy wymagają indywidualnych rozwiązań, to w praktyce badan marketingowych wypracowano określony sposób postępowania zwany procesem badań marketingowych.

Dodaj komentarz