Marketing

PODAŻ A CENA

Zależności między podażą a ceną można również analizować za pomocą podob­nych narzędzi, jakie zastosowaliśmy przy analizie popytu. Jak już wiadomo, krzywe popytu wskazują, jaką ilość dóbr nabywcy byliby skłonni kupić przy różnych ce­nach. Krzywe podaży informują natomiast, ile dóbr byliby skłonni dostarczyć na rynek dostawcy przy różnych cenach. Obie te krzywe odzwierciedlają zatem postawy nabywców i dostawców i prawdopodobne ich zachowanie się względem danego produktu na określonym rynku. Krzywe podaży mają z reguły kształt rosnący, tzn. dostawcy są skłonni oferować w zasadzie większe ilości dóbr przy wyższych cenach.

Dodaj komentarz