Marketing

POKRYCIE WSZYSTKICH KOSZTÓW

Poziom tej ceny zapewnia jeszcze pokrycie wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem danego produktu. Każda cena ustalona poniżej tego poziomu (P2) nie pokrywa kosztu przeciętnego całkowitego. Przedsiębiorstwo może jednak sprzedawać produkty po cenie ustalonej poniżej poziomu kosztu przeciętnego. Dolną granicę określa cena P3. Jest to punkt najniżej położony na krzywej kosztu zmiennego przeciętnego. Każda cena wyższa od ceny P8 (a zarazem niższa od ceny P2) będzie pokrywać część kosztów stałych, a tym sa­mym przyczyniać się do wzrostu całkowitego zysku lub zmniejszenia strat, jeżeli one występują.

Dodaj komentarz