Marketing

ZEBRANE INFORMACJE

 Zebrane informacje podlegają analizie, przetworzeniu i interpretacji (II), 'fc punktu widzenia podejmowanych następnie decyzji, które dotyczą rynku jako całości, własnej firmy i jej szans na rynku, odnoszą się do po­średników i konkurentów. Taki stan analizy daje podstawę do określenia opłacal­nych pól Hwałanifl. przedsiębiorstwa i wyznaczenia jego celów (III). Cele te odnoszą się głównie do działalności na rynku (wzrost udziału przedsiębiorstwa na rynku, wzrost wolumenu sprzedaży), poprzez nie realizowane są. cele przedsiębiorstwa (wzrost prestiżu firmy, wzrost zysku).Dalsze działania na ścieżce decyzyjnej dotyczą wypracowania wariantów stra­tegii marketingowej (IV), uwzględniających ustalone cele przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz