Marketing

UZYSKANIE POZYTYWNYCH WYNIKÓW

Uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie głównych osiągnięć standardowych oznacza, iż należy kontynuować dany wariant strategii marketingowej; w prze­ciwnym wypadku należy zmienić strategię i wybrać nową, bardziej adekwatną do zmienionych warunków.Powyżej przedstawiono jeden z modeli postępowania decyzyjnego i związane z nim procesy informacyjne. Nie oznacza to wcale, że każde przedsiębiorstwo pro­wadzi takie badania i tylko do nieb się ogranicza. Przedstawiono jedynie głowy kie­runek badań rynkowych, które mogą być konkretyzowane w zależności od potrzeb decyzyjnych określonego przedsiębiorstwa. Badania rynkowe zawsze muszą spełniać dwie zasadnicze funkcje:1)     gromadzenia, grupowania i analizowania danych oraz dostarczania kierownictwu we właściwym czasie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w kwes­tii rynku.

Dodaj komentarz