Marketing

POMIĘDZY WIELKOŚCIAMI

Występuje tutaj pomiędzy tymi wielkościami taka sama zależność, jak w przypadku konkurencji monopolistycznej. O ile jednak przedsiębiorstwo znajdujące się w warunkach konkurencji monopolistycznej ciągle jeszcze jest zagrożone, ponieważ jego produkt jesti tylko do pewnego stopnia produktem homogenicznym, to w przypadku monopolu takiego zagrożenia nie ma. W warunkach gospodarki socjalistycznej przedsiębiorstwo stanowi integralne ogniwo systemu gospodarczego. Jego strategia służy realizacji celów społecznych. Ceny spełniają w tym systemie wiele funkcji (dochodową, ustalania równowagi rynku oraz parametryczną). Z interesującego nas tutaj punktu widzenia ważna jest przede wszystkim funkcja ceny jako parametru ekonomicznego, za pomocą którego centralny organ gospodarczy oddziałuje na decyzje przedsiębiorstw, aby skłonić je do podejmowania działań pożądanych przez ten organ.

Dodaj komentarz