Marketing

PROBLEM ELASTYCZNOŚCI

Problem elastyczności popytu staje się niezmiernie istotny. DyeponujĄc bowiem pewną swobodą w zakresie ustalania ceny przedsiębiorstwo me mOze jej ustalić, nie licząc się z rozmiarem popytu przy różnycb poziomach ceny. Mofce jednak wybrać taką ilość wytwarzanych towarów, która zapewni mu maksymalny zysk Do tego niezbędne są informacje o wielkości popytu na dany produkt, poziomie kosztu krańcowego i utargu krańcowego. W tablicy 7 przedstawiono przykładowe dane charakteryzujące te wielkości.Z tablicy 7 wynika, że przedsiębiorstwo osiągnie maksymalną sumę zysku wytwa­rzając 6 jednostek produktu. Nastąpi to wówczas, kiedy utarg krańcowy wyniesie 28 zł, zaś koszt krańcowy 26 zł.

Dodaj komentarz