Marketing

W PEWNYCH PRZYPADKACH

W pewnych przypadkach uzasadnione może być ustalanie ceny na poziomie kosztu przeciętnego lub nawet poniżej tego poziomu, nie przekraczającego jednakże dolnego pułapu, którym jest przeciętny koszt zmienny. Jeżeli cena produk­tu ustalona jest na poziomie pomiędzy całkowitym kosztem przeciętnym a kosztem zmiennym, pokrywa ona wówczas część kosztów stałych. Powoduje to w rezultacie poprawę efektów ekonomicznych. Wprowadzenie do produkcji dodatkowych wyro­bów nie musi powodować wzrostu kosztów stałych. Z tego względu może być rów­nież uzasadnione uwzględnianie przy ustalaniu ceny wyłącznie kosztu zmiennego. Przedstawione tu ujęcie zasługuje na uwagę.

Dodaj komentarz