ISTOTA BADAŃ MARKETINGOWYCH

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego (AJMA) pod pojęciem badań marketingowych rozumie się „systematyczne gromadzenie, zapisywanie i analizowanie danych związanych z transakcjami kupna-sprzedaży dóbr i usług”....

METODY PROGRAMOWANIA

Do tych celów można wykorzystać metody programowania matematycznego i metody symulacyjne. Ujęcie to ma wiele zalet. Pozwala na wza­jemne zsynchronizowanie relacji cenowych pomiędzy poszczególnymi...

CENY UWZGLĘDNIAJĄCE

W tym przypadku mogą również zachodzić podobne relacje pomiędzy kosztami poszczególnych wersji produktu. Zmiany w produkcji jednego wyrobu oddziaływają na koszty produkcji innych.Ceny uwzględniające...

USTALENIE CEN DLA GRUPY PRODUKTÓW

Ceny poszczególnych produktów są wówczas ustalane w odpowiedniej relacji do siebie. Stosowanie tej metody uzasadnione jest wówczas, kiedy występuje zjawisko elastyczności krzyżowej popytu, tzn. popyt...

POTRZEBA DOSTOSOWANIA

Mogą to być opusty (rabaty) z tytułu zakupu większej niż zwyczajowa partii towaru (cena zmienna zależna od wielkości transakcji), opusty dla stałych nabywców i...

Najnowsze artykuły